Kişisel Verileri Koruma Kurumuna Nasıl Başvurulur?

İle Av. Alper Atmaca Nisan 29, 2019

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının anayasal mahremiyet haklarının uzantısı olan kişisel verilerini korumak üzere yürürlüğe girmiştir. Kanunla veri sahipleri yani ilgili kişiler, verilerini işleyen gerçek veya tüzel kişilerden verilerine ilişkin çeşitli talep haklarına sahip olmuş ve bu talep haklarının yerine getirilmemesi üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna şikayet hakkına erişmişlerdir.

Kanunun İlgili Kişilere Tanıdığı Haklar

Kişisel verisi işlenen ilgili kişiler KVKK 11. madde kapsamında aşağıdaki haklara sahiptir;

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,12305
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

11.Madde kapsamındaki taleplerin Kanunun 13. maddesi uyarınca ilgili kişinin yazılı olarak veya Kurumun belirteceği usuller ile veri sorumlusuna başvurması gereklidir. Bu başvuru yapılmadan ve sonuçlanmadan 14. madde kapsamında Kurula şikayet imkanı bulunmamaktadır. Söz konusu başvuruda, aşağıdaki detayların bulundurulması gereklidir;


1. Başvurunun Türkçe yapılması
2. Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imzalanması
3. Kimlik veya pasaport numarası
4. Tebligat için yazışma adresi
5. Varsa iletişim için e-posta, telefon veya faks numarası
6. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgeler

Veri sorumlusuna yapılacak başvurunun hangi yolla yapılacağı önemlidir. Bu bakımdan çoğu veri sorumlusu başvuru yoluna ilişkin bir imkanı, web sayfalarında veya aydınlatma metinlerinde bulundurmaktadır. Kişisel verilere ilişkin yapılacak başvurulardaki önemli detay başvurucunun kimliğinin kanıtlanabilir olmasıdır. Yazılı yapılacak başvuruların, kimliğin kanıtlanabilmesi için noterden yapılması tarafımızca uygun bulunmakla, Kurumca ilgili kişilerin aşağıdaki şekillerde başvurması uygun görülmüştür;

1. Yazılı olarak
2. Kayıtlı e-posta ile
3. Elektronik veya mobil imza ile
4. Veri sorumlusuna daha önce bildirilmiş e-posta veya bu amaca yönelik başvuru sistemi aracılığı ile

Veri sorumlusu, kendisine yapılan başvuruyu 30 gün içinde özel bir gerekçe olmadıkça ücretsiz olarak sonuçlandırmakla yükümlüdür. Başvurunun reddi veya cevap verilmemesi üzerine ilgili kişi 30 gün içinde Kuruma şikayet hakkı elde etmiş olur. Cevabın, elde olmayan bir sebeple geç öğrenilmesi gibi bir sebep dolayısı ile en geç cevap üzerine 60 gün içinde ilgili kişi şikayet hakkını kullanabilir.

Kurul, Kanunun 15. maddesi uyarınca şikayet üzerine veya resen görev alanına giren hususlarda inceleme yapma yetkisine sahiptir ve ilgili kişinin yapacağı şikayeti incelemekle gereğini yapmaya yükümlüdür. Bu kapsamda yapılacak şikayetlerin Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanunun kapsamında göndericinin adı, soyadı, imzası ve tebligata esas adresinin bulunması gereklidir. Şikayet kapsamında ilgili bilgi ve belgelerin dilekçeye eklenmesinden başka bir şekil şartı bulunmamaktadır.

Uygulamada gün itibari ile Kurum, kendisine yapılacak başvuruları sadece noter aracılığı ile veya iade taahhütlü posta ile kabul etmektedir. E-devlet üzerinden veya elektronik imzalanmış bir belge ile başvuru imkanı olmadığı gibi elden ve posta ile yapılan başvurularda kabul edilmemektedir. Başvurucunun gerçek kimliğinin tespit edilmesine kanuni olarak bir zorunluluk bulunmasa dahi başvuru imkanlarının neden sayılanlarla sınırlı tutulduğuna dair bir bilgi bugün itibari ile yoktur.

Söz konusu yöntemler aracılığı ile ilgili kişilerin, veri sorumlusuna yaptıkları başvuru ve cevabını da içeren belgeleri ekledikleri bir dilekçe ile Kuruma başvurmaları üzerine Kurum 60 gün içince cevap vermekle ve Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’un 7. maddesi uyarınca talep edilmesi durumunda başvuruya ilişkin ileride yapılacak işlemlerden de ilgili kişiyi haberdar etmekle yükümlüdür.