Kişisel Veri Politikamız

Kişisel verileriniz sizin için önemliyse biz de bu öneme özen göstermek isteriz. Büromuz ile paylaşacağınız her verinin sahibi sizsiniz ve kişisel verileriniz ile ne yapılacağını öğrenmek ise hem doğal hem de kanuni hakkınız.

Öncelikle belirtmeliyiz ki; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama ve infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamlarınca işlenmesine Kanunun uygulanması bakımından istisna getirilmiştir1. Avukatlık Kanunu uyarınca2; Avukat, yargının kurucu unsurlarından olan bağımsız savunmayı serbestçe temsil etmekle Kanunun ilgili istisnasına girmektedir. Bu sebeple; Kanun’un hükümleri, avukatlık mesleğinin dahil olduğu adli süreçler bakımından uygulanmamaktadır.

Bu istisna kapsamında adli makamlarla sürdürülecek tüm işlemleriniz dahilinde verileriniz vekalet ilişkisi kapsamında, hukuki yararınız adına mesleki gereklilikler çerçevesinde işlenecektir.

Bu istisnaya rağmen, adli süreçlerin dışında görülecek hukuki işleriniz ve genel olarak Büromuzda işlenen tüm verileriniz adına Kanunun 10. maddesi kapsamında aydınlatma metnimiz, şeffaflık ve bilgilendirme adına aşağıdaki gibidir.

Özetle; Bu metin verilerinizin hangi hukuki dayanakla işlendiğine ve işleme koşullarına ilişkindir. İşlenebilecek Kişisel Verileriniz ve İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz sadece adli işlemler veya size vekalet ettiğimiz süreçler kapsamında, gerekli olduğu ölçüde işlenecektir. İşlenecek olan verileriniz mesleki gereklilikler çerçevesinde değerlendirilecek ve vekalet sözleşmenizin konusu dışında kullanılmayacaktır.

  • Telefon numaranız ve e-posta adresiniz, sizin ile etkili bir iletişimin sürdürülebilmesi için,

  • Yazışma adresiniz, kanuni zorunlulukların gerektirdiği durumlarda tebligat gerekliliklerinin sağlanabilmesi için,

  • Kimlik bilgileriniz, tarafımıza verdiğiniz vekaletname kapsamında hukuki işlemlerin sürdürülebilmesi için,

Dolaylı olarak elde edilecek kişisel verileriniz, vekalet sözlemesi gereği görülecek işiniz kapsamında ve mesleki olarak gerekli görüldüğü ölçüde sürdürülen hukuki işlemler için,

işlenecektir.

Kişisel Veri İşlemenin Yasal Dayanağı

Yazışma adresiniz haricindeki iletişim bilgileriniz Kanunun 5. maddesi uyarınca açık rızanız üzerine,

Yazışma adresiniz Avukatlık Kanunun çeşitli maddelerinin düzenlemesi gereği Büromuzun tarafınızla yazılı yazışma yapma gerekliliği üzerine kanunen,

Görülen hukuki işiniz kapsamında elde edilecek veya tarafınızca verilecek evrakların içerdiği kişisel verileriniz ile vekaletiniz ile elde ettiğimiz kimlik bilgileriniz Avukatlık Kanununun 52. maddesi uyarınca kanunen,

işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Üçüncü Kişiler

Avukatlık Kanunu 36. madde uyarınca avukatlar sır saklamakla yükümlüdür. Bu sizinle ilgili vekaletiniz kapsamında ve avukatlık sözleşmesi çerçevesinde öğreneceğimiz tüm bilgileri kapsamaktadır. Bu bakımdan kişisel verileriniz üçüncü kişilerle aşağıdaki istisnalar haricinde kesinlikle paylaşılmayacaktır.

Vekalet sözleşmesinin ifası kapsamında avukatlık mesleğinin kuralları uyarınca, görülecek hukuki işinizin sonuçlandırılabilmesi için gerekli olan adli makamlarla, gerekli olduğu ölçüde bilgileriniz paylaşılabilecektir.

Büromuzla tarafınız arasında, adli makamlar haricinde görülecek hukuki işlerinizin avukatlık sözleşmesi kapsamında ifası için, Kanununi3 “sözleşmenin ifası için gerekli olması” istisnası kapsamında 3. kişiler ile bilgileriniz gerektiği ölçüde paylaşılabilecektir.

Kanunun istisnası4 dahilinde, avukatlık mesleğin icrası, hukuki işinizin ifası sürecinde bir hakkın tesisi, korunması veya kullanılması amacı için gerekli olmasını durumunda kişisel veriniz paylaşılabilecektir.

Veri işlemenin süresi

Büromuz avukatları ile aranızda bulunan vekalet ilişkisi sürdüğü sürece, bu ilişkiden doğmuş olan tüm kişisel veri ve evraklar Avukatlık Kanunu 39. madde uyarınca süresiz olarak işlenecektir.

Vekalet ilişkisinin sonlandırılmasından sonra Avukatlık Kanunu 39. madde uyarınca evraklarınız dolayısı ile kişisel verileriniz 3 yıl süre ile saklanacaktır.

Vekalet ilişkisinin sonlandırılmasından sonra yazılı isteminiz üzerine Büromuzca tutulan evraklar tarafınıza iade edilip, iadeye ilişkin kayıtlar hariç tüm bilgileriniz yok edilecektir.

Vekalet ilişkisinin sonlandırılmasından sonra Büromuzca yapılacak yazılı bildirim üzerine 3 ay içinde tarafınızca teslim alınmaması durumunda tüm bilgileriniz size yaptığımız yazışmanın gerektirdiği bilgiler haricinde yok edilecektir.

Kişisel verinizle ilgili haklarınız

Büromuza başvurarak size ait kişisel veri işlenip işlenmediğini ve kişisel veri işleniyor ise bu bilgiler ile ilgili bilgi talep edebilirsiniz.

Belirli veya genel olarak işlenen kişisel verinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi talep edebilirsiniz.

Büromuzda işlenen kişisel verilerinizin eksikliklerinin tamamlanmasını veya yanlışların düzeltilmesini talep edebilirsiniz.

Büromuzda bulunan, rızanıza bağlı işlenen kişisel verilerinizin her zaman, kanuni sebeplerle işlediğimiz verilerinizi ise kanunini gerekliliklerin yerine getirilmesi üzerine yok edilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel Veri Sorumluları Sicili

Kanun’un 16. maddenin ikinci fıkrasının verdiği yetki uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurumunun 02.04.2018 tarihli 2018/32 numaralı kararı ile avukatlar veri koruma siciline kayıt zorunluluğundan muaf tutulmuştur. Bu kapsamda Büromuz VERBİS siciline kayıtlı değildir.

Başvuru ve Yöntemi

Büromuza kişisel verileriniz ile ilgili yönelteceğiniz her talep için sunulan tüm iletişim yollarından ulaşabilirsiniz. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı üçüncü kişilere ifşasının engellenmesi için Büromuz taleplerinizi açıkça bize bildirdiğiniz elektronik iletişim yollarından yazılı olarak, kayıtlı e-posta (“KEP”) ile 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki elektronik imzalı gönderi veya adresimize noter aracılığı ile yapılacak bildirim üzerine cevap verilecektir.


  1. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin KOrunması Kanunu 28-d bendi. ↩︎

  2. 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 1/2 fıkrası. ↩︎

  3. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. maddesinin atfı ile 5/2-c bendi. ↩︎

  4. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8. maddesinin atfı ile 5/2-e Bendi. ↩︎