Av. Alper Atmaca

Olağan ve Olağanüstü Dernek Genel Kurulları ve Farkları

Türkiye dernek yaşantısında, özellikle olağanüstü genel kurul yapılmasının gereklilik olarak ortaya çıktığı çalkantılı derneklerde genel kurul organının toplanma ve karar usulü fazlasıyla tartışmaya ve çoğunlukla yanlış uygulamalara sahne olmaktadır. Dernek genel kurulları, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 4. maddesi uyarınca dernek tüzüğünde belirtilen şekilde olağan şekilde toplanırlar.

Okumaya devam et

KVKK Kapsamında yapılacak taleplerde dikkat edilecek bir husus

Kişisel verilerin korunması kanunun 11. maddesi ilgili kişilere, yani verilerinin sahibi olan kullanıcılara verileri üzerinde yeni haklar getiren yenilikçi bir düzenleme öngörmektedir. Söz konusu hüküm şu şekildedir; İlgili kişinin hakları MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,12305 e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Okumaya devam et

Şifreleme ve Şifrenin Kişisel Veri Niteliği

Bu makale kriptografi gibi teknik bir konuya ait açıklamalar içermektedir. Makalenin amacı kesinlikle kriptografi hakkında tam olarak doğru ve detaylı bir bilginin sunulması değildir. Yazar, şifreleme teknolojilerine ve uygulamalarına ilişkin bir tartışmayı kendi mesleki bakış açısından sunmaktadır. Bu bakımdan teknik açıklamaların sağduyu ile okunması tavsiye edilir.

Okumaya devam et

Dernekler İçin Bir Disiplin Yönergesi Taslağı

Aşağıda ileri bir taslak olarak var olan disiplin yönergesi, bir dernek için sonuçsuz kalmış bir çabanın meyvesidir. Derneğin kurumsal gelişiminin bir uzantısı olarak tasarlanan yönerge, Türkiye Ceza sisteminin ruhunu yansıtması için tasarlanmıştır. Bu bakımdan doğrudan ceza yargılamasına ilişkin ilkeler içermekte ve usul olarak da Ceza Muhakemesi Kanunu’nun yansımasını oluşturmaktadır.

Okumaya devam et

Kriptoparalar ve Türkiye Hukukunda Yerleri

Bu yazının amacı teknik anlamda Bitcoin’in veya tüm kriptoparaların ne olduğunu açıklamak değildir. Bu durumu hakkıyla açıklamak birkaç alanın uzmanlığının birleşimini gerektirmekte ve yazının amacını çok aşmaktadır. Fakat her araç veya yeni buluş gibi teknik alandaki gelişmelerin getirdiği yenilik ile sosyal alanda yarattığı farklılıklar hukukun konusunu oluşturmaktadır.

Okumaya devam et